Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) 

OPDRACHTUITVOERING

 

Artikel 1
Offertes van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) tot nu toe heeft verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) heeft verstrekt. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zijn. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS)
OFFERTE 

 

Artikel 2
a. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zal haar offerte gedurende dertig
dagen gestand doen.
b. Indien geen opdracht wordt verleend is DUCOS/ACR (DUCOS
PRODUCTIONS) slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
c. In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk bij benadering vastgesteld.
TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
 

Artikel 3
a. In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden.
Een tussentijdse verhoging van het niveau van lonen, materialen en andere door ons te maken kosten, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
b. OPDRACHT VERZWARING
Verrekening van extra kosten tengevolge van een opdracht verzwaring vindt plaats:
1. ingeval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van
uitvoering:
2. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van
wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
c. Wijzigingen als onder b sub 1 bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 

TERMIJNBETALING

Artikel 4
a. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden
uiterlijk veertien dagen na de dag waarop DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
b. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling.
Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) op vergoeding van kosten, schaden en interessen onverlet.
EINDAFREKENING 

 

Artikel 5
a. Binnen een redelijke tijd na voltooiing van de opdracht dient DUCOS/ACR
(DUCOS PRODUCTIONS) de eindafrekening in.
In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) ingevolge de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft.
Reeds betaalde termijnen en hetgeen DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
b. Betaling van het aan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag, dit is veertien dagen na de dag waarop DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) de eindafrekening heeft ingediend.
IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

 

Artikel 6
a. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de
overeenkomst aan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarvoor de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
b. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10 % van de verschuldigde hoofdsom.
PERSONEEL
 

Artikel 7
DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) kan, na overleg met de opdrachtgever, oproepkrachten en- bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel ingezet door DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.
VERPLICHTINGEN VAN DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) 

 

Artikel 8
a. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform de eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
b. De opdracht uitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen de verantwoording van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.
c. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van overeenkomst gelden.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) 

 

Artikel 9
a. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) vrijwaart de opdrachtgever tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handeling van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) of van degene voor wie hij ingevolge artikel 169 e.v. Boek 6 BW aansprakelijk is.
b. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
c. DUCOS/ACR(DUCOS PRODUCTIONS) is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
IN GEBREKE BLIJVEN VAN DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) 

 

Artikel 10
a. Indien DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zijn verplichtingen terzake
van de uitvoering van de opdracht niet nakomt, kan de opdrachtgever hem per aangetekende brief sommeren zo spoedig mogelijk de uitvoering na te komen.
b. De opdrachtgever is bevoegd de opdracht door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voortzetten, indien DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) na verloop van zeven dagen na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde brief in gebreke blijft. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) is dan gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de schaden, ontstaan door de vertraging.
 

VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER
Artikel 11
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
 

Artikel 12
a. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden
vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
b. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen en materialen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
c. Indien materialen of werkkrachten die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, of door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben danwel niet capabel blijken te zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
 

Artikel 13
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
OVERMACHT
 

Artikel 14
Wordt de uitvoering van het project onmogelijk door dat het aan het project ten grondslag liggend doel naar redelijkheid niet meer te realiseren is, zonder dat dit aan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) kan worden toegerekend, dan is laatstgenoemde gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig artikel 15 lid C.
SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET PROJECT IN ONVOLTOOIDE STAAT 

 

Artikel 15
a. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden in zijn
geheel of voor een gedeelte te schorsen. Van zijn voornemen tot schorsing brengt de opdrachtgever DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) bij aangetekend schrijven op de hoogte. Voorzieningen, die DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meer werk verrekend. Schade, die DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) ten gevolge van de schorsing lijdt dient te worden vergoed.
b. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) bovendien vorderen, dat haar evenredige betaling voor de uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan, daarbij wordt rekening gehouden met reeds bestelde materialen en gereserveerde werkkrachten.
c. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Van zijn voornemen tot opzegging brengt de opdrachtgever DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) bij aangetekend schrijven op de hoogte. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) heeft in dat geval recht op de conform de offerte begrootte declaratiekosten, vermeerderd met de als gevolg van de niet voltooiing geleden schade en verminderd met de door de eerdere beëindiging bespaarde kosten. Over hetgeen de opdrachtgever uit dezen hoofde verschuldigd is, dient DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) een gespecificeerde eindafrekening in.
GESCHILLEN 

 

Artikel 16
a. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal naar een, voor beide partijen redelijke en billijke, oplossing worden gezocht.
b. Mochten geschillen, niet conform het voorgaande lid kunnen worden geslecht, dan zal ter keuze van de meest gerede partij, het geschil aan de rechter worden voorgelegd.
VERTROUWELIJKHEID
 

 

Artikel 17
DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en gegevens. DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) zal verder in het kader van de verstrekte opdracht alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) geen mededelingen aan derden doen over DUCOS/ACR' (DUCOS PRODUCTIONS) aanpak en werkwijze.
OVERIGE BEPALINGEN
 

Artikel 18
In onderling overleg kan van deze leveringsvoorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door DUCOS/ACR (DUCOS PRODUCTIONS) en opdrachtgever getekende, overeenkomst.